Enquete MMUST : vos choix d'aujourd'hui pour la mobilité de demain
                                                           

Die Fragen beantworten in:

Répondre à ce questionnaire en:

Dëse Questionnaire ausfëllen op:


Mobilitätsumfrage
Diese Umfrage ist an Personen gerichtet, die älter als 16 Jahre sind und im Untersuchungsgebiet des Projekts MMUST (Multimodales Modell Und Szenarien des Verkehrs über Territorialgrenzen) wohnen: belgische Provinz Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und Nordlothringen.

Anhand dieser Umfrage können wir die Mobilitätsbedürfnisse ermitteln, indem mehrere Alternativen angeboten werden, die die Bedingungen für Fahrten in 8 Szenarien beschreiben.

Je mehr Antworten es gibt, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse und desto umfassender kann die Mobilität innerhalb der Großregion in Zukunft verbessert werden.

Da das Hauptziel des Projekts MMUST darin besteht, zu einer besseren Steuerung der täglichen Verkehrsflüsse beizutragen, beschäftigt sich unsere Umfrage in erster Linie mit der Frage der Bedingungen, die eine Änderung bei der Wahl des Verkehrsmittels auf Mittel- oder Langstrecken begünstigen würden.

Der Zeitbedarf für die Beantwortung der Fragen wird auf etwa zehn Minuten geschätzt.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Teilnahme.

Die Fragen beantworten in:

Mobilitéits-Ëmfro
Dës Ëmfro adresséiert sech u Persoune, déi méi wéi 16 Joer hunn, an am Ëmkrees vum Interreg-Projet MMUST (Modèle MUltimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers) wunnen: Provënz Lëtzebuerg, Groussherzogtum Lëtzebuerg, Norde vu Loutrengen.

D'Ëmfro erméiglecht eis, d'Mobilitéitsbedierfnesser anzeschätzen, andeems verschidden Alternative proposéiert ginn, déi Konditioune vun Deplacementer an 8 Zeenarie beschreiwen.

Wat mir méi Äntwerte kréien, wat d'Resultater méi zouverlässeg sinn an d'Mobilitéit an der Groussregioun an Zukunft méi staark verbessert ka ginn.

D'Haaptzil vum MMUST-Projet ass et, den deegleche Verkéier besser ze geréieren, an dofir ass eis Ëmfro an éischter Linn dorop ausgeriicht, ze kucke, wat fir Konditioune dozou féieren, dass fir Mëttel- oder Laangstrecken aner Verkéiersmëttel genotzt ginn..

Déi Zäit, déi Dir braucht, fir dëse Questionnaire auszefëllen, ass ongeféier zéng Minutten.

Mer soen Iech Merci fir Är Participatioun

Dëse Questionnaire ausfëllen op:

Enquête sur la mobilité
Cette enquête s’adresse aux personnes de plus de 16 ans résidant dans le périmètre d’étude du projet Interreg MMUST (Modèle MUltimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers) : Province de Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, Nord de la Lorraine.

Cette enquête va nous permettre d’estimer les besoins de mobilité en proposant plusieurs alternatives décrivant des conditions de déplacements dans 8 scénarios.

Plus les réponses seront nombreuses, plus les résultats seront fiables et plus la mobilité au sein de la Grande Région pourra être améliorée à l’avenir.

L'objectif principal du projet MMUST étant d'aider à une meilleure gestion des flux quotidiens, notre enquête vise essentiellement à aborder la question des conditions favorisant le report modal sur des trajets à moyenne ou longue distance.

Le temps nécessaire pour répondre à ce questionnaire est estimé à une dizaine de minutes.

En vous remerciant dès à présent pour votre participation.

Répondre à ce questionnaire en:


Périmètre d’étude du projet MMUST : Province de Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, Nord de la Lorraine.
Ëmkrees, an deem d'Etüd durchgefouert gëtt: Provënz Lëtzebuerg, Groussherzogtum Lëtzebuerg, Norde vu Loutrengen.
Untersuchungsgebiet des Projekts MMUST: belgische Provinz Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und Nordlothringen.

Pour une meilleure perception visuelle, nous vous recommandons d'utiliser un des navigateurs suivant : Firefox, Google Chrome, Opera ou Safari.
Fir eng besser Duerstellung rode mir Iech, ee vun deenen heite Browseren ze notzen: Firefox, Google Chrome, Opera oder Safari.
Für eine optimale Darstellung empfehlen wir Ihnen, einen der folgenden Browser zu verwenden: Firefox, Google Chrome, Opera oder Safari.